Klauzula Informacyjna RODO

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem danych osobowych jest Life+ Sp. z o.o. z siedzibą ul. Artwińskiego 24/1, 25-734 Kielce. Kontakt z nami możliwy jest przy pomocy numeru telefonu: +48 (41) 343 71 24 lub mailowo – life-plus@meyragroup.com.

Jak mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?

Ze względu na przetwarzanie danych „wrażliwych” z artykułu 9 RODO, tj. informacji o stanie zdrowia, w Life+ powołano Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych, mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych – Panem Maciejem Twardowskim – poprzez e-mail: lif.iod@meyragroup.com.

 

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Poniżej przedstawiamy wszystkie cele, dla których mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe, odpowiadające im podstawy prawne pozwalające Life+ przetwarzać te dane oraz okresy przez jakie poszczególne dane będą przetwarzane.

Realizacja sprzedaży oraz zamówień indywidualnych lub wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego

Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych jest wyrażona zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) oraz umowa (art. 6 ust. 1 lit b RODO). W zakresie wystawienia faktury, podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych są przepisy prawa wynikające z Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty produkujące wyroby medyczne, podmioty świadczące usługi transportowe, kurierzy oraz podmioty świadczące usługi nadzoru nad oprogramowaniem, obsługę księgową lub doradztwo prawne oraz Spółki z Grupy MEYRA – obowiązki informacyjne Spółek z Grupy MEYRA znajdują się na końcu niniejszej klauzuli. Dane osobowe w zakresie danych wrażliwych, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, w zakresie dowodów księgowych przez okres 10 lat, a w pozostałym zakresie do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.

Obsługa reklamacji i windykacji.

Podstawą prawną do realizacji tego celu jest prawnie uzasadniony interes jakim jest doskonalenie usług i obrona lub dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w zakresie danych wrażliwych w celu reklamacji również wyrażona zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa mogą być producenci wyrobów medycznych oraz podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej, usługi nadzoru nad oprogramowaniem, obsługę księgową lub doradztwo prawne. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.

Zapewnianie bezpłatnych badań lub konsultacji ze specjalistami.

Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych jest zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) oraz fakt, że przetwarzania dokonuje specjalista podlegający obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO). Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe są podmioty świadczące usługi medyczne oraz podmioty świadczące usługi nadzoru nad oprogramowaniem. Dane są przechowywane do zakończenia konsultacji albo badań lub do czasu wycofania zgody.

Prowadzenie sklepu internetowego.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w zakresie prowadzonego konta, a w zakresie sprzedaży na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) oraz wyrażonej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). W zakresie wystawienia faktury, podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych są również przepisy prawa wynikające z Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane mogą być przekazywane są podmioty świadczące obsługę sklepu, podmioty świadczące usługi transportowe, kurierskie oraz podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej oraz Spółki z Grupy MEYRA – obowiązki informacyjne Spółek z Grupy MEYRA znajdują się na końcu niniejszej klauzuli. Dane są przechowywane do czasu wyrejestrowania konta, a w przypadku dokonania zakupu do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.

Realizacja zleceń z NFZ.

Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych są przepisy prawa wynikające z Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO). W zakresie wystawienia faktury, podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych są przepisy prawa wynikające z Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty produkujące wyroby medyczne, podmioty świadczące usługi transportowe, kurierzy oraz podmioty świadczące usługi nadzoru nad oprogramowaniem, obsługę księgową oraz doradztwo prawne oraz Spółki z Grupy MEYRA – obowiązki informacyjne Spółek z Grupy MEYRA znajdują się na końcu niniejszej klauzuli. Państwa dane będą przechowywane przez okres 5 lat, liczonych od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiła refundacja.

Utrzymywanie kontaktu z Państwem, w tym oferowanie produktów i usług przez Administratora oraz podmioty trzecie z Grupy MEYRA.

Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi nadzoru nad oprogramowaniem oraz Spółkom z Grupy MEYRA – obowiązki informacyjne Spółek z Grupy MEYRA znajdują się na końcu niniejszej klauzuli.

Pozyskiwanie danych i współpraca ze specjalistami.

Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes, jakim jest pozyskiwanie klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi nadzoru nad oprogramowaniem kurierskie oraz podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej. Dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu.

Prowadzenie rejestru korespondencji oraz odpowiadanie na kierowane zapytania.

Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes, jakim jest zarządzanie korespondencją (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W zakresie przekazywanych danych wrażliwych podstawą prawna będzie wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi nadzoru nad oprogramowaniem kurierskie oraz podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia Spółki lub do momentu wycofania zgody.

 

Jakie prawa Państwu przysługują?

Posiadają Państwo prawo do dostępu i sprostowania podanych danych. Przysługuje Państwu również prawo do żądania usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych.

W sytuacjach, gdzie wyrażali Państwo zgodę, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym czasie, bez wpływu na prawo do przetwarzania zrealizowanego wcześniej. Ze wskazanych praw mogą Państwo korzystać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celach wymienionych powyżej, podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne do zrealizowania danego celu. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe, np. zrealizowanie zlecenia indywidualnego lub uczestniczenie w konsultacjach ze specjalistami. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Nie będziemy również przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

 

Przetwarzanie danych w ramach Grupy MEYRA.

Jeśli w wymienionych wyżej procesach wskazano, że Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom Grupy MEYRA, wówczas obowiązki artykułu 13 RODO zostają spełnione dla wszystkich Spółek jednocześnie, poniżej:

Administratorami Państwa danych osobowych są:

Life Care GL+ Sp. z o.o., ul. Fryderyka Chopina 38, 38-300 Gorlice, NIP: 738-214-44-79. Kontakt z nami możliwy jest przy pomocy numeru telefonu: +48 18 353 79 40. Ponadto Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym również można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: lca.iod@meyragroup.com

Meyra Group S.A., ul. Struga 20, 90-513 Łódź, NIP: 727-230-87-50. Kontakt z nami możliwy jest przy pomocy numeru telefonu: +48 42 664 38 51 lub mailowo contact@meyragroup.com.

 

Realizacja celu marketingowego, tj. oferowanie produktów i usług

Cel jaki realizują Administratorzy to utrzymywanie kontaktu z Państwem, w tym oferowanie produktów i usług przez Administratorów.

Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi nadzoru nad oprogramowaniem.

Realizacja celów korporacyjnych grupy MEYRA.

Celem udostępnienia Spółkom Grupy MEYRA i przetwarzania danych jest planowanie spójnej strategii i rozwoju oraz cel statystyczny jak i prowadzenie nadzoru nad Spółkami Grupy. Podstawą prawną do udostępnienia Państwa danych przez Administratora oraz przetwarzania Państwa danych przez Spółki Grupy MEYRA jako niezależnych administratorów jest prawnie uzasadniony interes, zgodny z celem przetwarzania wskazanym powyżej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi nadzoru nad oprogramowaniem. Dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu.

 

Posiadają Państwo prawo do dostępu i sprostowania podanych danych. Przysługuje Państwu również prawo do żądania usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych. Ponieważ wyrazili Państwo zgodę, to przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym czasie, bez wpływu na prawo do przetwarzania zrealizowanego przed wycofaniem. Ze wskazanych praw mogą Państwo korzystać kontaktując się z Administratorami lub Inspektorami Ochrony Danych. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Nie będziemy również przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Ogólne obowiązki informacyjne Administratorów znajdują się na ich stronach internetowych: www.life-care.pl/rodo.html.

 

 • wózki inwalidzkie
 • skutery elektryczne
 • balkoniki, podpórki
 • kule, laski
 • schodołazy, rampy
 • pionizatory, parapodia
 • foteliki rehabilitacyjne
 • dziecięce foteliki samochodowe
 • rowery trzykołowe
 • pieluchomajtki
 • majtki  chłonne
 • wkładki urologiczne
 • pieluchy anatomiczne
 • podkłady jednorazowe
 • kosmetyki
 • materace
 • poduszki
 • krążki/ochraniacze
 • akcesoria do ćwiczeń
 • przyrządy do ćwiczeń
 • kinesiotaping
 • terapia ciepło/zimno
 • korektory lędźwiowe
 • kończyna dolna
 • kończyna górna
 • kręgosłup
 • kamizelki torako
 • pasy przepuklinowe
 • pasy ciążowe
 • łazienki
 • pokoju
 • gabinetu
 • rajstopy
 • pończochy
 • skarpety
 • podkolanówki
 • koncentratory tlenu
 • ciśnieniomierze
 • termometry
 • inhalatory
 • ssaki
 • koce i poduszki elektryczne
 • aparaty na bezdech senny (cpap)
 • inne
 • akcesoria
 • worki stomijne
 • worki urostomijne
 • cewniki
 • worki do zbiórki moczu